Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Politikası


MEM Tekstil olarak, uzun vadede başarılı olabilmek için paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor; küresel standartların gerekliliklerini, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.
Doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek amacıyla çalışırken iklim değişikliklerine uyum, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına odaklanıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz.
Yönetim anlayışını benimseyen, iklim değişikliği ile mücadeleyi, toplumların ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği temel sorumluluk olarak kabul eden şirketimiz, Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratılmasını,

Tüm faaliyetlerimizde iş hedeflerimizin sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü dikkate alarak belirlenmesini,

Yenilenebilir ve temiz enerjiye yatırım yaparak ülkenin enerji arzı güvenliğine ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

Üretimde enerji kullanımının %55 azaltılmasını,

Üretim ve sahalarda yenilenebilir enerji kullanımının artırılması,

Operasyonlar için karbon dengeleme,

Tüm fabrikalarda %100 yenilenebilir enerji kullanılması,

Operasyonel atıkların ortadan kaldırılması,

Sürdürülebilirlikten elde edilen karın %10 artırılması,

Ürünlerimizin %100 izlenebilir ve/veya sertifikalı malzemelerden üretimi,

Döngüsel kullanım için tekstil atıklarının ortadan kaldırılması,

Atık suyun azaltılması,

İplik ve kumaş üretiminde sürdürülebilir teknolojik gelişmeleri entegre etmek,

Döngüsel ekonomik modele uygun Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek,

Karbonsuz üretim hedefine ulaşmak,

Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi ve değerlendirmeyi,

Faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi, enerji tüketimimizi sürekli takip ederek tükettiğimiz enerjiyi daha verimli kullanmayı,

Temiz enerji ile tekstil üretiminin gelecek sınırlarını şekillendirmek,

Optimize edilmiş geri dönüşüm için yeni kumaş ve iplik türleri geliştirmek,

Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca iklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımlarını hesaplamayı, doğrulatmayı, takip etmeyi,

Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca su tüketimimizi takip etmeyi, suyun verimli kullanımını sağlamayı,

Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerine önem vererek tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik stratejimiz ve beklentilerimiz konusunda bilgilendirmeyi ve tedarikçi denetim süreçlerine bu kriterleri de ekleyerek etki alanımızda sürdürülebilirlik risklerini azaltmaya katkı sağlamayı,

İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık sağlamayı,

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi’ne uyum göstermeyi,

Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,

Politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı,

Sürdürülebilirlik politikası olarak kabul etmiştir.